Adatkezelés - Fulfillment

Adatkezelési tájékoztató a webshopoknál megrendelt áruk kiszállításával összefüggésben a BOXY Logisztikai Zrt. mint adatfeldolgozó által megvalósított adatkezelésekről.

Ki kezeli az Ön személyes adatait? Ki az Adatkezelő?
Az Adatkezelő (az adott webshop) és a vele szerződő között létrejött szerződés alapján megrendelt árukiszállításával összefüggésben az Ön mint a kiszállítás címzettjének személyes adatait Adatkezelőként az adott webshop kezeli.
Milyen tevékenységet végez a BOXY Logisztikai Zrt.?
A BOXY Logisztikai Zrt. az Adatkezelő számára logisztikai tevékenységet végez, illetőleg erre irányuló megbízás esetén megvalósítja a megrendelt áru kiszállítását. Ez utóbbival összefüggésben a BOXY Logisztikai Zrt. az Ön mint a kiszállítás címzettjeként személyes adatait nem adatkezelőként, hanem az Adatkezelő által megbízott adatfeldolgozóként kezeli. Adatfeldolgozóként a BOXY Logisztikai Zrt. az adatkezelést az Adatkezelő nevében végzi.
Melyek a BOXY Logisztikai Zrt. elérhetőségei?

A BOXY Logisztikai Zrt.

székhelye: 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B. ép.,

telefonszáma: 061 44 77 260,

elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@boxygroup.hu.

Milyen adatok minősülnek személyes adatnak?
Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az érintettre) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, cím, telefonszám, e-mail cím.
Ki minősül érintettnek?
Érintett a személyes adat által azonosított vagy azonosítható természetes személy, a jelen esetben az Adatkezelő által működtetett webshop révén megrendelt áru kiszállításaként címzettként megjelölt természetes személy.
Melyek a legfontosabb adatvédelmi jogszabályok, amelyek szabályozzák adatkezelő adatkezelési tevékenységét?

Az adatkezelést adatvédelmi szempontból elsősorban az alábbi jogszabályok szabályozzák:

– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR),

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Milyen elv határozza meg a BOXY Logisztikai Zrt. mint adatfeldolgozó által végzett adatkezeléseket?
A BOXY Logisztikai Zrt. mint adatfeldolgozó és bármely, a BOXY Logisztikai Zrt. mint adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy ezeket az adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.
Milyen célból, milyen személyes adatok, milyen jogalapon és mennyi ideig kerülnek kezelésre?
Az alábbi táblázatban kerül ismertetése, hogy a BOXY Logisztikai Zrt. milyen célból, milyen személyes adatokat, milyen jogalapon és mennyi ideig kezel.

 

Az adatkör
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés időtartama
a szállítás (kézbesítés) címzettjének neve, címe

 

az Adatkezelő (webshop) és a vele szerződő fél által megkötött szerződésben meghatározott áru szerződés szerinti kiszállítása, illetőleg visszáru esetén visszaszállítása

jogos érdek
cél/érdek megszűnése, illetve sikeres tiltakozás, de legkésőbb a BOXY Logisztikai Zrt. által az Adatkezelővel (webshoppal) kötött szerződésből származó vagy azzal összefüggő igények elévülése
a szállítás (kézbesítés) címzettjének telefonszáma, e-mai címe

 

az Adatkezelő (webshop) és a vele szerződő fél által megkötött szerződésben meghatározott áru szerződés szerinti kiszállítása, illetőleg visszáru esetén visszaszállítása kapcsán eletronikus értesítés küldése a címzett részére, illetve kapcsolattartás a kiszállítással összefüggésben

 

Milyen következménye van az adatkezelés elmaradásának?

A kiszálítással, illetve visszaszállítással kapcsolatos adatkezelés elmaradása esetén az érintett (a címzett) részére történő kiszállítás, illetve a címzettől történő visszaszállítás nem valósítható meg.

Az elektronikus értesítést, illetőleg a kapcsolattartást szolgáló adatkezelés elmaradása esetén az érintett (a címzett) értesítése nem valósítható meg a szállítás tervezett időpontjáról, illetőleg a szállítás állásásról, valamint a szállítás vonatkozásában felmerülő esetleges akadályokról.

Milyen jogok illetik meg az érintetteket?

A személyes adatok kezelésével összefüggésben az érintetteket az Adatkezelő részére a BOXY Logisztikai Zrt. mint adatfeldolgozó által megvalósított adatkezeléssel összefüggésben akár az Adatkezelővel, akár a BOXY Logisztikai Zrt.-vel mint adatfeldolgozóval szemben az alábbi jogok illetik meg:

a) tájékoztatáshoz való jog,

b) hozzáférési jog,

c)  helyesbítéshez való jog,

d) törléshez való jog,

e) elfeledtetéshez való jog,

f)   korlátozáshoz való jog,

g) a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatott címzettekről történő tájékoztatáshoz való jog,

h) tiltakozáshoz való jog,

i)   jogorvoslathoz való jog.

 

Külön is felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érintett a személyes adatainak érdekmérlegelés alapján történő kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Tiltakozását díjmentesen megteheti az Adatkezelő vagy a BOXY Logisztikai Zrt. mint adatfeldolgozó elérhetőségein.

Miként nyújthatja be az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit?

Az érintett az Adatkezelő részére a BOXY Logisztikai Zrt. mint adatfeldolgozó által megvalósított adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit akár az Adatkezelő, akár a BOXY Logisztikai Zrt. mint adatfeldolgozó részére benyújthatja

– postai úton az Adatkezelő által megadott címen, illetőleg a BOXY Logisztikai Zrt. mint adatfeldolgozó felé a 1036 Budapest Lajos utca 48-66 címen,

– személyesen az Adatkezelő által megadott helyen, illetőleg a BOXY Logisztikai Zrt. mint adatfeldolgozó telephelyén: Üllő, hrsz 3621/1, 2225,

– telefonon az Adatkezelő által megadott telefonszámon, illetőleg a BOXY Logisztikai Zrt. mint adatfeldolgozó felé a következő telefonszámon: 061 44 77 260,

– e-mailben az Adatkezelő által megadott e-mail címen, illetőleg a BOXY Logisztikai Zrt. mint adatfeldolgozó felé a következő e-mail címen: ugyfelszolgalat@boxygroup.hu.

Miként jár el az Adatkezelő az Ön személyes adatok kezelése tárgyában benyújtott kérelmeivel összefüggésben?

Az Adatkezelő az érintett által benyújtott kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles tájékoztatni az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelőnek a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatnia kell az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az Adatkezelő a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A fentiekkel kapcsolatban az Adatkezelő és a BOXY Logisztikai Zrt. mint adatfeldolgozó a közöttük az adatfeldolgozás tárgyában létrejött szerződésben foglaltaknak megfelelően jár el.

Igénybe vehet további adatfeldolgozót a BOXY Logisztikai Zrt. mint adatfeldolgozó?
A BOXY Logisztikai Zrt. mint adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása alapján, a BOXY Logisztikai Zrt. mint adatfeldolgozó és az Adatkezelő között az adatfeldolgozás tárgyában létrejött szerződés tiszteletben tartásával vehet igénybe további adatfeldolgozót.
Az általa kezelt személyes adatokat a BOXY Logisztikai Zrt. mint adatfeldolgozó továbbítja harmadik országba?
A BOXY Logisztikai Zrt. mint adatfeldolgozó adatokat továbbít a „FarEye” Robotic Wares Pvt Ltd (Lotus Business Park, Plot No.8, Tower B, 5th Floor, Sector 127, Noida, Uttar Pradesh, India, 201301) al-adatfeldolgozó részére, amelynek határozatlan idejű szerződéssel igénybe vett felhőszolgáltatása révén kap tájékoztatást a kiszállítást végző futár az adott küldemény címzettjéről, a kiszállítási helyről.
Az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére?
Az érintett az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg választása szerint a saját belföldi lakóhelye (belföldi tartózkodási helye) vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszékhez fordulhat. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg a BOXY Logisztikai Zrt. adatvédelmi feladatokért felelős munkatársát.
Miként érhető el az adatvédelmi feladatokért felelős munkatárs?

A BOXY Logisztikai Zrt. adatvédelmi feladatokért felelős munkatársa:

Elérhetőségei:

–    e-mail címe: ugyfelszolgalat@boxygroup.hu,

–    telefonszáma: 061 44 77 260,

–    postacíme: 1036 Budapest, Lajos u. 48-66