Boxy
Blog
Áraink

Adatkezelés - Kamera

Adatkezelési tájékoztató a BOXY Logisztikai Zrt. által alkalmazott kamerás megfigyelőrendszerrel összefüggésben nem munkavállalók részére.

Adatkezelési tájékoztató a BOXY Logisztikai Zrt. által alkalmazott kamerás megfigyelőrendszerrel összefüggésben nem munkavállalók részére.

Ki kezeli az Ön személyes adatait? Ki az Adatkezelő?
Az Adatkezelő a BOXY Logisztikai Zrt. (1036 Budapest, Lajos utca 48-66. B. ép.).
Ki minősül Érintettnek? Kinek a személyes adatait kezeli az Adatkezelő)?
Az Adatkezelés érintettjei az Adatkezelő telephelyén (Üllő, hrsz 3621/1, 2225) lévő raktárba érkező külsős (munkavállalónak nem minősülő) személyek.
Milyen személyes adat kerül kezelésre?
Az Adatkezelő az elektronikus megfigyelőrendszerrel a jelen tájékoztató mellékletében szereplő táblázatban ismertetett kamerákkal az Adatkezelő telephelyén (Üllő, hrsz 3621/1, 2225) lévő raktár területén megjelenő természetes személy (az Érintett) képmását, illetve a róla rögzített kép- és videófelvételt kezeli.
Mi a célja az adatkezelésnek?
Az adatkezelés célja a megfigyeléssel érintett területen tartózkodó személyek (az Érintettek) mozgásának és cselekedeteinek megfigyelése a vagyonvédelem, az incidensek (baleset, lopás stb.) kivizsgálása, az azokkal kapcsolatos hatósági, bírósági vagy egyéb eljárás során történő bizonyítás, igényérvényesítés érdekében. Ezen adatkezelési célok megvalósítása az adatkezelő jogos érdeke.
Mi a jogalapja az adatkezelésnek?
Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő fenti jogos érdekeinek érvényesítése [GDPR GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Mivel az adatkezelés a jogi szabályozásban elismert (2015. évi CXXXIII. tv.), széles körben elterjedt, így az érintettek számíthatnak az adatkezelésre, és mivel az adatkezelés az érintettek személyes adatait csak rendkívül korlátozott körben érinti, az adatkezelő adatkezeléshez fűződő jogos érdekei jelen esetben meghaladják az érintettek adatkezeléssel érintett személyes adatai védelméhez fűződő jogait.
Mi az időtartama az adatkezelésnek? Mennyi ideig kezeli a személyes adatokat az Adatkezelő?

Az érintettek személyes adatait az Adatkezelő az adatkezelés céljának, az ahhoz fűződő érdeknek a megszűnéséig, illetve az adatkezeléssel szembeni sikeres tiltakozásig kezeli, de a rögzített felvételt legfeljebb

–    felhasználás hiányában 30 napig (raktárhelyiségek esetében 1 évig),

–    esemény (incidens) esetén az esemény (incidens) vizsgálatának, az azzal kapcsolatos eljárás jogerős lezárásáig

őrzi.

Milyen jogok illetik meg Önt?

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (a GDPR) alapján Ön

(i) tájékoztatásra jogosult az adatkezelést illetően,

(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve az Adatkezelőnél kezelt adatokról,

(iii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,

(iv) kérheti, hogy az Adatkezelő ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról,

(v) mivel az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, ezért élhet a tiltakozás jogával,

(vi) Önt megilleti a jogorvoslathoz való jog.

 
Külön is felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érintett a személyes adatainak érdekmérlegelés alapján történő kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Tiltakozását díjmentesen megteheti a BOXY Logisztikai Zrt. elérhetőségein.

 

Miként nyújthatja be az az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit?

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit benyújthatja

– postai úton a 1036 Budapest Lajos utca 48-66. címen,

– személyesen a BOXY Logisztikai Zrt. telephelyén: Üllő, hrsz 3621/1, 2225,

– a következő telefonszámon: 061 44 77 260,

– a következő e-mail címen: ugyfelszolgalat@boxygroup.hu.

Ki az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó?
Az Adatkezelő a Sector Hungary 1992. Zrt.-t (2724 Újlengyel, Határ út 12.) mint adatfeldolgozót veszi igénybe az adatkezeléssel összefüggésben. A Sector Hungary 1992. Zrt. határozatlan idejű szerződéssel végzi a kamerás megfigyelést az adatkezelő részére.
Milyen következményekkel jár az adatszolgáltatás elmaradása?
A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása azzal jár, hogy az Érintett nem tud belépni a megfigyelt területre.
Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére?
Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg választása szerint a saját belföldi lakóhelye (belföldi tartózkodási helye) vagy a Boxy Logisztikai Zrt. székhelye szerinti törvényszékhez fordulhat. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg az Adatkezelő adatvédelmi feladatokért felelős ellátó munkatársát.
Miként érhető el az adatvédelmi feladatokért felelős munkatárs?

Az Adatkezelő adatvédelmi feladatokért felelős munkatársának elérhetőségei:

–    e-mail címe: ugyfelszolgalat@boxygroup.hu,

–    telefonszáma: 061 44 77 260,

–    postacíme: 1036 Budapest, Lajos u. 48-66.

Melléklet

Irodai terület
Dome Network Camera
Külső, belső parkoló
Varifocal Bullet Network Camera
Nagyértékű terület
Vandal WDR Fixed Dome Network Camera
Külső határ, kerítés
Motorized Varifocal Bullet Network Camera
Vendég parkoló
Fixed Bullet Network Camera
Beltéri
DarkFighter IR Network Speed Dome