Adatkezelés - Karrier

Adatkezelési tájékoztató a munkaviszony létrehozatala céljából a Boxy Logisztikai Zrt.-nél jelentkezők részére

Ki kezeli az Ön személyes adatait? Ki az Adatkezelő?
Az Adatkezelő a BOXY Logisztikai Zrt. (1036 Budapest, Lajos utca 48-66. B. ép.).
Ki minősül Érintettnek? Kinek a személyes adatait kezeli az Adatkezelő)?
Az adatkezelés érintettje az, aki munkaviszony létrehozatala érdekében jelentkezik az Adatkezelőnél.
Milyen személyes adatok kerülnek kezelésre?
Az Ön által a jelentkezésében megadott személyes adatok kerülnek kezelésre, így a vezetéknév, a keresztnév, az e-mail cím, a telefonszám, valamint az Adatkezelőnek megküldött önéletrajzban Ön által közölt további személyes adatok.
Mi a célja az adatkezelésnek?
Az adatkezelés célja a munkaviszony Boxy Logisztikai Zrt.-vel történő létrehozatala kérdésében történő döntés Boxy Logisztikai Zrt. általi meghozatala.
Mi a jogalapja az adatkezelésnek?
Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulása.
Mi az időtartama az adatkezelésnek? Mennyi ideig kezeli a személyes adatokat az Adatkezelő?

A személyes adatokat az Adatkezelő az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

 

Milyen jogok illetik meg Önt?

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (a GDPR) alapján Ön

(i) tájékoztatásra jogosult az adatkezelést illetően,

(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve az Adatkezelőnél kezelt adatokról,

(iii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,

(iv) kérheti, hogy az Adatkezelő ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról,

(v) Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

(vi) Önt megilleti a jogorvoslathoz való jog.

Miként nyújthatja be az az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit?

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit benyújthatja

– postai úton a 1036 Budapest Lajos utca 48-66. címen,

– személyesen a BOXY Logisztikai Zrt. telephelyén: Üllő, hrsz 3621/1, 2225,

– a következő telefonszámon: 061 44 77 260,

– a következő e-mail címen: ugyfelszolgalat@boxygroup.hu.

Milyen következményekkel jár az adatszolgáltatás elmaradása?
A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása azzal jár, hogy az Ön jelentkezése, a munkaviszony létrehozatala tárgyában az Adatkezelő nem tud döntést hozni.
Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére?
Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg választása szerint a saját belföldi lakóhelye (belföldi tartózkodási helye) vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszékhez fordulhat. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg az Adatkezelő adatvédelmi feladatokért felelős ellátó munkatársát.
Miként érhető el az adatvédelmi feladatokért felelős munkatárs?

Az Adatkezelő adatvédelmi feladatokért felelős munkatársának elérhetőségei:

–    e-mail címe: ugyfelszolgalat@boxygroup.hu,

–    telefonszáma: 061 44 77 260,

–    postacíme: 1036 Budapest, Lajos u. 48-66.