Boxy
Blog
Áraink

Adatkezelés - Telefon

Adatkezelési tájékoztató telefonbeszélgetés hangfelvétellel BOXY Logisztikai Zrt. általi rögzítésével kapcsolatos adatkezelésekről.

Ki az Adatkezelő?
Az Adatkezelő a BOXY Logisztikai Zrt. (1036 Budapest, Lajos utca 48-66. B. ép.).
Ki minősül érintettnek (kinek a személyes adatait kezeli az Adatkezelő)?
Az Adatkezelő rögzíti

–    az adott webshop és a vele szerződő között létrejött szerződés alapján megrendelt árukiszállításával összefüggésben az adott webshoppal szerződőjével, illetve a kiszállítás címzettjével a teljesítéssel, az Adatkezelő által megvalósított kiszállítással kapcsolatos panasz, illetve tájékoztatás kérdése tárgyában folytatott telefonbeszélgetést,

–    a vele szerződött webshop képviseletében eljáró személlyel (kapcsolattartóval) valamely megrendelés, illetőleg kiszállítás kapcsán a megrendelő, címzett által megfogalmazott panasz tárgyában folytatott telefonbeszélgetést.
Mi a célja, jogalapja és időtartama az adatkezelésnek?
A telefonbeszélgetések hangfelvétellel történő rögzítésének mint személyes adatok kezelésének a célját, jogalapját és időtartamát az alábbi táblázat foglalja össze:

 

Érintett
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés időtartama
az adott webshoppal szerződő, illetve a kiszállítás címzettje
a telefonon tett panasz kivizsgálása, illetve a nem panasz tárgyában lezajló telefonos kommunikációk nyomon követhetősége
az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó, jogszabály által előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]
5 év

[a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 17/B. § (3) bekezdés]
A BOXY Logisztikai Zrt.-vel mint adatkezelővel szerződött webshop képviseletében eljáró személy (kapcsolattartó)
a megrendelések, kiszállítások teljesítésére vonatkozó szerződéses kötelezettség teljesítése
az Adatkezelő jogos érdeke

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]
cél/érdek megszűnése, illetve sikeres tiltakozás, de legkésőbb a BOXY Logisztikai Zrt. által a webshoppal kötött szerződésből származó vagy azzal összefüggő igények elévülése

 

Milyen jogok illetik meg Önt?
Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (a GDPR) alapján Ön

(i) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve az Adatkezelőnél kezelt adatokról,

(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,

(iii) kérheti, hogy az Adatkezelő ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról,

(iv) ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, akkor élhet a tiltakozás jogával,

(v) Önt megilleti a jogorvoslathoz való jog.
 
Külön is felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érintett a személyes adatainak érdekmérlegelés alapján történő kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Tiltakozását díjmentesen megteheti az Adatkezelő vagy a BOXY Logisztikai Zrt. elérhetőségein.
Kik az Ön személyes adatainak a címzettjei, akikkel vagy amelyekkel a személyes adatok közlésre kerülnek?
Az adatkezelő a címzettekkel való kapcsolattartáshoz, call center feladatokra (B2C) adatfeldolgozót vesz igénybe, adatfeldolgozó: Call To Action Hungary Kft. (2040 Budaörs, Ébner György köz 4.), a megbízás ideje: határozatlan.

Az adatkezelő a személyes adatokat más részére, valamint külföldre sem továbbítja.
Milyen következményekkel jár az adatszolgáltatás elmaradása?
A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása azzal jár, hogy a megrendelések, kiszállítások megfelelő teljesítése, a felmerült panaszok tisztázása, kezelése nem garantálható, illetve hosszabb időt vehet igénybe.
Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére?
Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg választása szerint a saját belföldi lakóhelye (belföldi tartózkodási helye) vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszékhez fordulhat. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg az Adatkezelő adatvédelmi feladatokért felelős ellátó munkatársát.
Miként érhető el az adatvédelmi feladatokért felelős munkatárs?
A BOXY Logisztikai Zrt. adatvédelmi feladatokért felelős munkatársának elérhetőségei:

–    e-mail címe: ugyfelszolgalat@boxygroup.hu,

–    telefonszáma: 061 44 77 260,

–    postacíme: 1036 Budapest, Lajos u. 48-66.